FIDE World Chess Olympiad 2022
2022-07-27 - 2022-08-10
Albornoz Cabrera, Carlos Daniel
00h:26m:00s
1
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Sai, Han Thiha
00h:30m:00s
0
Analysis
EvalLine
-100038... Rxg2+ 39. Kf1 Rh5 40. Rb8+ Kh7 41. Rh8+ Bxh8 42. Qxa7+ Bg7 43. Qxg7+ Kxg7 44. a4 Rh1#
-100038... fxg2 39. Qd8+ Rf8 40. Qxf8+ Rxf8 41. Re1 Bd4+ 42. Kxg2 Rf2+ 43. Kh1 Bd3 44. Re6 Ra2 45. a4 Kf7 46. a5 Bf1 47. Rf6+ Kxf6 48. a6 Bg2+ 49. Kh2 Be4#
-100038... Bd4 39. Qd8+ Kg7 40. Rb7+ Kh6 41. Qh4+ Rh5 42. Qxh5+ Kxh5 43. gxf3 Rb2+ 44. Kf1 Bd3+ 45. Ke1 Bc3+ 46. Kd1 Rxb7 47. fxg4+ Kxg4 48. a4 Rb1#
-100038... Rf8 39. gxf3 Bd4 40. Kh1 Bxb1 41. Qe1 R2xf3 42. Qxb1 Rf1+ 43. Qxf1 Rxf1+ 44. Kh2 Rg1 45. a4 Rc1 46. a5 Rxc4 47. Kh1 Rc1+ 48. Kg2 c4 49. Kh2 c3 50. Kg2 Kf7 51. Kh2 c2 52. a6 Re1 53. Kg2 Re2+ 54. Kf1 Rf2+ 55. Ke1
Stockfish 15, 3 sec, depth 31, 6626167 nodes
Moves

1d4 Nf6 2Bf4 g6 3Nf3 Bg7 4e3 O-O 5Be2 d6 6O-O Nh5 7Bg5 h6 8Bh4 g5 9Ne1 Nf6 10Bg3 Ne4 11c4 f5 12Nc3 Nxg3 13hxg3 e6 14Rc1 Nd7 15Nd3 c5 16d5 e5 17e4 Nf6 18exf5 e4 19Ne1 Bxf5 20Nc2 h5 21Qd2 g4 22Ne3 Bg6 23a3 Nd7 24b4 b6 25Rb1 Rf7 26Rfc1 Qf6 27Ncd1 Raf8 28Bf1 Ne5 29bxc5 bxc5 30Rb3 h4 31Rcb1 hxg3 32fxg3 Qxf1+ 33Nxf1 Rxf1+ 34Kh2 R8f5 35Nf2 R1xf2 36Qa5 Nf3+ 37Rxf3 exf3 38Kg1 0-1